Avís Legal
1.- Informació de caràcter identificatiu

Isidor Morales Oliveras (d'ara endavant PAPELVINILICOONLINE.COM), amb domicili social en C/ Bailén, 222 Barcelona. Tel.: 934584667, Fax: 93 2071894 i NIF 477.13.120-B, comercialitza a través de la URL www.papelvinilicoonline.com, paper vinilico per a les parets i accessoris per a la decoració de la llar.
A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (d'ara endavant WEBSITE) accessible des de la següent adreça d'Internet: www.papelvinilicoonline.com i els usuaris del WEBSITE (d'ara endavant USUARIS).
2.- Propietat intel·lectual dels continguts del website

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de PAPELVINILICOONLINE.COM o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant-los així mateix d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

2.1. NO LLICENCIA.

PAPELVINILICOONLINE.COM no concedeix llicència d'ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, excepte acord exprés amb tercers. Els USUARIS podran dur a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'única fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

2.2. PROHIBICIONS.

Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una fi comercial dirigida al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de PAPELVINILICOONLINE.COM i si escau de tercers col·laboradors.

L'incompliment de l'anterior facultarà a PAPELVINILICOONLINE.COM per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d'una pàgina del WEBSITE en una marc d'una altra pagina Web que no pertanyi a PAPELVINILICOONLINE.COM, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de PAPELVINILICOONLINE.COM.

- La inserció d'una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a PAPELVINILICOONLINE.COM, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de PAPELVINILICOONLINE.COM.

- L'extracció i ús d'elements del WEBSITE causant o no un perjudici qualsevol a PAPELVINILICOONLINE.COM, conforme a les disposicions del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades.

2.3 HIPERVINCULOS.

PAPELVINILICOONLINE.COM, haurà d'autoritzar expressament l'establiment de links d'hipertext (hipervínculos) en una altra website dirigits al homepage d'aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a PAPELVINILICOONLINE.COM o si escau a tercers col·laboradors.

2.4. ÚS DE LES MARQUES I ALTRES SIGNES DISTINTIUS.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a PAPELVINILICOONLINE.COM o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent sobre aquest tema.
3.- Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

PAPELVINILICOONLINE.COM inclou en el seu WEBSITE una sèrie de continguts propis elaborats per PAPELVINILICOONLINE.COM, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (d'ara endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS), PAPELVINILICOONLINE.COM proveeix als seus USUARIS a través del WEBSITE, múltiples serveis (d'ara endavant, SERVEIS).

Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als USUARIS poden ser ampliats o modificats en un futur per PAPELVINILICOONLINE.COM, estenent-se a ells tot el que es disposa en aquest apartat.

3.1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS FACILITATS PER PAPELVINILICOONLINE.COM Als SEUS USUARIS A través DEL WEBSITE.
PAPELVINILICOONLINE.COM exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l'accés als continguts, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges facilitats als USUARIS en aquest WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic, infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
En el moment en el qual PAPELVINILICOONLINE.COM tingués coneixement que algun dels continguts, opinions i conceptes allotjats en el WEBSITE anessin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic o que continguin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procedirà a la seva retirada.
En qualsevol cas PAPELVINILICOONLINE.COM no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per PAPELVINILICOONLINE.COM, encara que apareguin en el WEBSITE en virtut d'un conveni de col·laboració signat per PAPELVINILICOONLINE.COM.

3.2. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PER CONTINGUTS ALLOTJATS EN PÀGINES WEB ACCESSIBLES DES DEL WEBSITE.
PAPELVINILICOONLINE.COM no es fa responsable de l'edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els quals l'USUARI es connecti a través de hipervínculos inclosos en el WEBSITE.
PAPELVINILICOONLINE.COM no es fa responsable de cap de les informacions, opinions i conceptes que s'emetin, publiquin o distribueixin directa i indirectament a través d'aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al que s'accedeixi a través del WEBSITE per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquesta pàgina Web interconnectada.
PAPELVINILICOONLINE.COM no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del WEBSITE, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi. Els USUARIS es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre publico.

3.3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL WEBSITE.
PAPELVINILICOONLINE.COM presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.
PAPELVINILICOONLINE.COM podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.
PAPELVINILICOONLINE.COM no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, PAPELVINILICOONLINE.COM durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica. PAPELVINILICOONLINE.COM no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels USUARIS i de l'ús que facin en el WEBSITE a través d'aquestes dades.
4.- DISPONIBILITAT D'AQUEST AVÍS LEGAL.

PAPELVINILICOONLINE.COM proporcionarà als USUARIS els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest AVÍS LEGAL o a qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment a fi que PAPELVINILICOONLINE.COM procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels USUARIS.
5.- MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL.

PAPELVINILICOONLINE.COM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats en el WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.